sinds 1963 vóór 12:00 uur besteld, vandaag bezorgd tofste boeketten van Nederland
020 - 647 58 59
TOF Boeket
klantenservice@tofboeket.nl | Tel: 020 - 647 58 59

Tof Boeket - Algemene voorwaarden

Artikel 1 toepasbaarheid

1.Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en/of alle overeenkomsten door Tof Boeket aan of aangegaan met derden. Bekendmaking kan onder meer geschieden door het vooraf aan de wederpartij ter hand stellen van een exemplaar van de Algemene voorwaarden, door een verwijzing naar de voorwaarden op brief- en factuurpapier, offerte, prijscourant of orderbevestiging.

2.Tenzij schriftelijk anders overeen gekomen worden de onder 1 bekend gemaakte voorwaarden geacht door de betrokken Partijen te zijn geaccepteerd.

3.Afwijkende bepalingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk te worden overeengekomen en worden voor zover deze niet in de plaats treden van bepalingen van deze voorwaarden aan te vullen.

Artikel 2 aanbiedingen / overeenkomsten

1.Alle door of namens Tof Boeket mondeling of in brochures, website, dag- of weekbladen, periodieken, aankondigingen, brieven, gedane aanbiedingen terzaken van prijzen, offertes, leveringstermijnen e.d. zijn geheel vrijblijvend en voor Tof Boeket op geen enkele wijze bindend, tenzij anders vermeld.

2.Overeenkomsten welke al dan niet door bemiddeling van tussenpersonen zijn aangegaan, worden eerst door schriftelijke bevestiging door Tof Boeket voor hem bindend.

3.Bij prijsopgave bestaat geen verplichting voor Tof Boeket tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.

4.Wijzigingen in de oorspronkelijke overeenkomst, van welke aard dan ook, schriftelijk of mondeling door of namens de wederpartij aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, kunnen de wederpartij extra door Tof Boeket in rekening worden gebracht.

Artikel 3 overmacht

1.Wanneer door overmacht niet kan worden geleverd conform de overeenkomst, moet Tof Boeket dit de koper zo snel mogelijk met schriftelijke bevestiging melden, zulks zonder tot betaling van enigerlei schadevergoeding gehouden te zijn.

2.Tof Boeket kan in geval van overmacht -na overleg met de koper- de overeenkomst opzeggen dan wel de levering opschorten, tot aan het tijdstip waarop de overmachtssituatie ophoudt te bestaan.

3.Indien in geval van opschorting de levering meer dan vijf dagen vertraging ondervindt, is de koper bevoegd schriftelijk mede te delen de koopovereenkomst als ontbonden te beschouwen.

4.Als overmacht wordt beschouwd de hierna genoemde en soortgelijke omstandigheden: 1.Late of kwalitatief onacceptabele levering van toeleveringsbedrijven;

2.Belemmerende maatregelen van overheidswege;

3.Geheel of gedeeltelijke staking of storing in een extern vervoersapparaat;

4.Rellen en andere ongeregeldheden die de tijdige uitvoering van overeenkomst verhinderen.

Artikel 4 levering

1.De levering wordt steeds geacht te geschieden op het adres van de ontvanger, tenzij anders is bepaald. Het vervoer naar het adres van de ontvanger geschiedt voor en risico van de afnemer en zo Tof Boeket niet zelf vervoerd, de vervoerder.

2.Tenzij voor zover hierover tussen Tof Boeket en de afnemer afspraken zijn gemaakt, wordt de route en het middel van vervoer naar beste weten gekozen. Tof Boeket zal voor de gemaakte keuze niet aansprakelijk zijn, tenzij de afnemer zou aantonen, dat aan Tof Boeket opzet of grove schuld te verwijten valt.

3.Overeengekomen leveringstijden zullen door Tof Boeket zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch overschrijding daarvan maakt Tof Boeket niet aansprakelijk en geeft niet het recht de overeenkomst te annuleren. Tof Boeket zal te laat geleverde bloemproducten vervangen door kosteloos opnieuw te bezorgen.

4.Tof Boeket behoudt zich het recht voor orders niet uit te voeren indien de koper vorige leveringen niet binnen overeengekomen betalingstermijn heeft betaald. Tof Boeket is niet aansprakelijk voor eventuele schade bij koper ten gevolge van het niet tijdig leveren.

5.Tof Boeket is aansprakelijk voor de levering tot deze de klant bereikt heeft.

Artikel 5 bezorging

1.Bezorgkosten kunnen verhoogt worden in geval van meer dan 3 boeketten op 1 afleveradres op dezelfde bezorgdatum. Een hoger bezorgtarief zal in samenspraak met de koper worden overeengekomen.

Artikel 6 betaling

1.Particulieren dienen via creditcard te betalen.

2.Bedrijven of instanties kunnen na goedkeuring door de klantenservice van Tof Boeket op factuurbasis opdrachten plaatsen.

3.Betaling dient plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien deze termijn wordt overschreden, wordt de koper geacht rechtswege in verzuim te zijn en heeft Tof Boeket het recht wettelijke rente in rekening te brengen van het ogenblik af, dat de koper in verzuim is, onverminderd de aan Tof Boeket verder toekomende rechten.

4.Alle betalingen moeten zonder aftrek of schuldvergelijk, dit laatste ingeval van faillissement dan wel verlening van surseance van betaling aan de koper, geschieden door storting of overschrijving op een door Tof Boeket aan te wijzen bankrekening.

5.In geval van niet, dan wel niet tijdig betaling, komen voor rekening van de koper alle koste, zowal buiten rechtelijk als rechtelijk kosten, die Tof Boeket in verband met inning van zijn vorderingen maakt, waarin tevens begrepen extra administratiekosten. De buiten gerechtelijke kosten bedragen minimaal 20 % van het factuurbedrag met een minimum van EUR 35,00 - exclusief omzetbelasting.

Artikel 7 eigendomsvoorbehoud

1.Alle geleverde produkten blijven eigendom van Tof Boeket totdat deze volledig zijn betaald.

2.Bij niet tijdige betaling van een of meer reeds vervallen facturen en indien de concrete omstandigheden van het geval en een redelijke afweging van de belangen van de partijen geen andere keuze overlaten, heeft Tof Boeket het recht de geleverde produkten, alsmede het afgegeven verpakkings- en andere duurzame materialen terstond tot zich te nemen.

Artikel 8 klachten

1.De te leveren produkten dienen te voldoen aan de normale geldende kwaliteitsnormen voor de betreffende bloemkwekerijprodukten.

2.Klachten betreffende zichtbare gebreken aan de geleverde produkten dienen, direct na constatering of in elk geval binnen 48 uur na ontvangst, per telefoon, fax of e-mail, aan Tof Boeket te worden gemeld.

3.Klachten die betrekking hebben op bepaalde leveringen, oefenen geen invloed uit op voorafgaande of latere leveringen en geven geen recht betaling voor de betreffende of voorafgaande of latere levering te weigeren.

4.Gebreken bij een deel van het geleverde geven de koper geen recht tot afkeuring van de gehele geleverde partij.

Artikel 9 toepasselijk recht / geschillen

1.Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk betrekking hebben, is het Nederlandse recht van toepassing

2.Alle geschillen (ook die slechts door één der partijen als zodanig wordt aangemerkt) met betrekking tot of voortvloeiend uit de tussen Tof Boeket en een in het buitenland gevestigde koper gesloten overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, kunnen worden beslist door de Nederlandse rechter, die bevoegd is het gebied waarin Tof Boeket is gevestigd.

Artikel 10 slotbepaling

1.In die gevallen, waarin deze voorwaarden niet voorzien, is eveneens het Nederlandse recht van toepassing

2.Indien en voor zover enig onderdeel c.q. enige bepaling van deze voorwaarden in strijd zou blijken te zijn met enige dwingende bepalingen van nationale of internationale wetgeving, zal deze als niet overeengekomen worden beschouwd en zullen deze voorwaarden voor het overige blijven binden.


INTERESSE?

klantenservice@tofboeket.nl | Tel: 020 - 647 58 59

TOffe aanbiedingen?

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van TOFFE voordelen en aanbiedingen. Vul hier je gegevens in en wij houden je op de hoogte!
TOF Boeket gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.